قوانین و مقررات

  1. رعـایت شئـون اسلامـی و مقـررات و ضـوابط انضباطـی مـرکـز آیلتـس مـازنـدران الزامی است.
  2. پس از ثبت نام تغییر روز یا ساعت کلاس به هیچ وجه میسر نمی­باشد.
  3. پس از ثبت نام برگشت شهریه به هیچ عنوان امکان پذیر نمی­باشد.
  4. زبان آموزان محترم موظف می باشند در ساعات تعیین شده برای آزمون میان­ترم و پایان­ترم شفاهی حضور بهم رسانند، در صورت عدم حضور صفـر منظور می­گردد.  
  5.   زبـان­ آمـوزان محتـرم مـوظف مـی­باشنـد شهـریـه خـود را در ابتـدای هـر تـرم پـرداخت نمـایند (شهریه  کلاس هـای خصـوصـی در ابتدای هر 10 جلسـه دریـافت مـی­گـردد. ) 
  6. آوردن مـداد و پاک­کـن در جلسه امتحان الزامی است.